Teraz wieś Agroturystyka województwa
opolskiego

Edukacja i opieka

ogólne informacje nt. Sieci Zagród Edukacyjnych

INFORMACJE OGÓLNE

Od roku 2011 Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w  Krakowie realizuje projekt "UTWORZENIE SIECI AGROTURYSTYCZNYCH GOSPODARSTW EDUKACYJNYCH" we współpracy z wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi .

 

Sieć służy upowszechnieniu idei edukacji w gospodarstwie rolnym oraz promocji działalności gospodarstw edukacyjnych. Przystąpienie do sieci odbywa się na podstawie kwestionariusza zgłoszenia i rekomendacji uprawnionego doradcy ODR. Kwestionariusz można pobrać ze strony internetowej www.zagrodaedukacyjna.pl . Uczestnicy sieci otrzymują promocję ofert w ogólnopolskim systemie internetowym, wsparcie doradcze i szkoleniowe oraz otrzymują prawo do identyfikowania obiektu logiem - zagrody edukacyjnej. Udział w niej jest dobrowolny i bezpłatny.

 

Celem działania sieci jest:

1. Podniesienie prestiżu zawodu rolnika i upowszechnienie  wiedzy na temat pochodzenia żywności,

2. Różnicowanie pozarolniczej działalności na obszarach wiejskich,

3. Zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi.

 

CZYM JEST ZAGRODA EDUKACYJNA?

 

„ZAGRODA EDUKACYJNA” to przedsięwzięcie prowadzone przez mieszkańców wsi na obszarach wiejskich, gdzie realizowane są przynajmniej dwa cele edukacyjne spośród niżej wymienionych:

- edukacja w zakresie produkcji roślinnej,

- edukacja w zakresie produkcji zwierzęcej,

- edukacja w zakresie przetwórstwa płodów rolnych,

- edukacja w zakresie świadomości  ekologicznej i konsumenckiej,

- edukacja w zakresie dziedzictwa kultury materialnej wsi,  tradycyjnych zawodów, rękodzieła i twórczości ludowej.

 

Obiekt powinien posiadać zwierzęta gospodarskie lub uprawy rolnicze przeznaczone do prezentacji dla grup dzieci i młodzieży przyjmowanych w ramach programów szkolnych oraz udostępniane jako atrakcja turystyczna dla rodzin z dziećmi i dorosłych podróżujących indywidualnie.

Minimalne, obligatoryjne warunki, które muszą być spełnione w Zagrodzie Edukacyjnej to:

- posiadanie zadaszonego miejsca do prowadzenia zajęć,

- udostępnienie toalet dla uczestników zajęć,

- spełnione wymagane prawem przepisy bezpieczeństwa.

 

Programy edukacyjne prowadzone w tzw. Zagrodach edukacyjnych, z powodzeniem są realizowane w województwie opolskim. Podejmowanie inicjatyw edukacyjnych przez właścicieli gospodarstw rolnych, agroturystycznych czy ekologicznych spotyka się z ogromnym zainteresowaniem ze strony szkół.

 

KOORDYNATOR SIECI ZAGRÓD EDUKACYJNYCH W WOJ. OPOLSKIM : Ewa Klekot, Specjalista ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich tel. 77 44 37 160, e-mail: ewa.klekot@oodr.pl

 

 

WIĘCEJ INFORMACJI NT. OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI ZAGRÓD EDUKACYJNYCH NA STRONIE: www.zagroda edukacyjna.pl