Teraz wieś Agroturystyka województwa
opolskiego

Aktualności

V Wojewódzkie Święto Karpia oPolskiego

„oPolski Karp na naszych stołach”

 

podczas 5. Wojewódzkiego Święta Karpia oPolskiego

03 października 2015 r. – Krogulna

 

 

I . ORGANIZATORZY

Współorganizatorami konkursu są Lokalna Grupa Rybacka „Opolszczyzna”, Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Opolu oraz Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie

 

II.DATA I MIEJSCE PRZEPROWADZENIA I ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU:

Prezentacja konkursowa i degustacja potraw odbędzie się w dniu 03 października 2015 r. podczas 5. Wojewódzkiego Święta Karpia oPolskiego w Krogulnej.

 

III.CEL KONKURSU:

 • promocja potraw z karpia wyprodukowanego na terenie województwa opolskiego,
 • propagowanie wiedzy na temat kultury jedzenia ryb w Polsce i na świecie,
 • zwiększenie spożycia karpia na terenie województwa opolskiego i poza nim,
 • zwiększenie spożycia karpia w ciągu całego roku,
 • prezentacja kuchni lokalnej i tradycyjnej Opolszczyzny,
 • aktywizacja Kół Gospodyń Wiejskich, Gospodarstw Agroturystycznych, restauratorów i mieszkańców na terenie działania Lokalnej Grupy Rybackiej „Opolszczyzna”,
 • wymiana doświadczeń i przepisów,
 • budowa więzi wewnątrz społeczności lokalnych,
 • promocja terenów zależnych od rybactwa objętych działalności LGR „Opolszczyzna”.

 

IV. ADRESACI KONKURSU:

Konkurs adresowany jest do członkiń Kół Gospodyń Wiejskich, właścicieli Gospodarstw Agroturystycznych, restauracji i osób fizycznych.

W konkursie będą brały osoby, które zgłoszą swoje uczestnictwo w terminie do 23 września 2015r.  na zasadach opisanych w punkcie V Regulaminu.

 

V. WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. Przystąpienie do konkursu następuje poprzez zapoznanie się z regulaminem konkursu oraz wypełnienie i dostarczenie do biura Lokalnej Grupy Rybackiej „Opolszczyzna”, ul. Krupnicza 2/2, 45-031 Opole, formularza zgłoszeniowego osobiście, drogą pocztową lub elektroniczną na adres biuro@lgropolszczyzna.pl, najpóźniej do dnia 23 września 2015 r.

2.Maksymalna ilość uczestników wynosi 15 osób. W sytuacji większej ilości zgłoszeń, o uczestnictwie będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

3. Formularz zgłoszeniowy stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

4. Każdy uczestnik konkursu przygotuje jedną potrawę.

5. Uczestnicy konkursu są zobowiązani do przygotowania i dostarczenia na miejsce prezentacji i degustacji (Gospodarstwo Rybackie Lasów Państwowych w Krogunej, 3 października 2015, godz. 14:30) przygotowanych wcześniej 5 porcji potraw – po 4 degustacyjne dla Komisji Konkursowej oraz po 1 na stół prezentacyjny.

5. Organizator podczas trwania konkursu umożliwi podgrzanie przygotowanych potraw.

6. Po rozstrzygnięciu konkursu odbędzie się degustacja potraw przez publiczność.

 

VI. OCENA PRAC:

 1. Oceny potraw dokona czteroosobowa Komisja Konkursowa, powołana przez Współorganizatorów.
 2. Komisja konkursowa będzie dokonywała oceny potraw bez wiedzy, kto jest autorem danej potrawy. Ujawnienie nazwisk uczestników nastąpi po zakończeniu oceny, opisanej w punkcie 6.
 3. Każda potrawa oceniona zostanie według następujących kryteriów:
 • smak,
 • oryginalność,
 • łatwość przyrządzania,
 • estetyka – zachowanie proporcji, sposób serwowania, kolorystyka, wrażenie ogólne.
 1. Ocena każdej potrawy zostanie dokonana na Karcie oceny, która stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
 2. Członkowie Komisji przyporządkują każdemu z ww. kryteriów liczbę punktów od 1-10.
 3. Po zakończeniu oceny, Karty oceny zostaną przekazane powołanemu przez Współorganizatora Sekretarzowi. Sekretarz sporządzi protokół z przeprowadzonej oceny. Wyniki konkursu do chwili rozstrzygnięcia konkursu są znane tylko Współorganizatorom.
 4. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 5.  Zwycięzcą konkursu zostanie osoba z największą liczbą przyznanych punktów. W sytuacji gdy dwóch uczestników zdobędzie taką samą ogólną ilość punktów, o zwycięstwie decydować będzie ilość punktów przyznana za kryterium smaku. W sytuacji gdy nadal ilość punktów obu uczestników będzie taka sama, zwycięży uczestnik, który zdobył największą ilość punktów w kategorii: oryginalność. Gdy nadal konkurs nie zostanie rozstrzygnięty, uczestnicy wygrają ex aequo, otrzymując równoważne nagrody.
 6. Oficjalne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu przeprowadzenia konkursu około godziny 17:00

 

VII. NAGRODY:

Komisja konkursowa przyzna następujące nagrody ufundowane przez Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Opolu :

Za zajęcie I miejsca - nagrodę w formie rzeczowej o wartości maksymalnie 335 zł brutto. ARR O/Terenowy w Opolu

Za zajęcie II miejsca – nagrodę rzeczową o wartości maksymalnie  265 zł brutto. ARR O/Terenowy w Opolu

Za zajęcie III miejsca – nagrodę rzeczową o wartości maksymalnie 200 zł brutto. ARR O/Terenowy w Opolu

Nagroda specjalna Opolskiego Oddziału Doradztwa Rolniczego w Łosiowie – sprzęt AGD

Pozostali uczestnicy konkursu otrzymają drobne upominki rzeczowe.

 

 

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Udział w konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres, przepis) oraz swojego wizerunku na publikację w materiałach i kampaniach promocyjnych Współorganizatorów, bez odrębnego wynagrodzenia, zgłoszonych do konkursu przepisów oraz zdjęć potraw konkursowych.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i informacji o uczestnikach i zwycięzcach konkursu.
 3. Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na warunki zawarte w Regulaminie.
 4. Niniejszy regulamin jest jedynym określającym zasady Konkursu.
 5. Regulamin konkursu udostępniony jest do wglądu w siedzibie Współorganizatora.
 6. Wszystkie kwestie, których nie obejmuje niniejszy regulamin ustala Współorganizator.

 

 

IX. KONTAKT

Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 535 380 010 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem biuro@lgropolszczyzna.pl

 

Zapraszamy do udziału i życzymy wielu pomysłów!

 


Galeria

Pliki do pobrania

Nazwa Wielkość Pobierz
karta-zgloszenia.doc 109.5 KB