Teraz wieś Agroturystyka województwa
opolskiego

Aktualności

V Ogólnopolski Zlot Zagród Edukacyjnych

W dniach 10-12 grudnia br. odbył się w Krakowie V Ogólnopolski Zlot Zagród Edukacyjnych. Wzięło w nim udział 250 osób, które na co dzień angażują się w pracę nad rozwojem gospodarstw edukacyjnych w Polsce. Wśród nich członkowie Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych, doradcy rolniczy (koordynatorzy wojewódzcy Sieci), przedstawiciele środowisk pedagogicznych i uczelni wyższych oraz pracownicy Centrum Doradztwa Rolniczego w Krakowie.

W pierwszym dniu Zlotu odbyła się konferencja, której celem była wymiana doświadczeń i integracja środowisk, które łączy idea gospodarstw edukacyjnych oraz upowszechnienie wiedzy specjalistycznej, mającej znaczenie dla dalszego rozwoju zagród edukacyjnych, a co za tym idzie, rozwoju obszarów wiejskich w Polsce.

Program konferencji obejmował następujące zagadnienia:

  1. Stare i nowe wartości dziedzictwa wiejskiego w zagrodach edukacyjnych.
  2. Rozwój odnawialnych źródeł energii szansą wzrostu jakości życia na obszarach wiejskich.
  3. Rolnictwo społeczne- rozwój usług opiekuńczych na trenach wiejskich na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego
  4. Ścieżka bosych stóp. Trzy drogi do naturalnych placów zabaw.
  5. Charakterystyka działalności zagród edukacyjnych w Polsce – raport z badań
  6. Zagrody edukacyjne w kampanii promocyjnej „Odpoczywaj na wsi”
  7. Innowacyjne formy przedsiębiorczości ukierunkowanej na edukację na przykładzie Ogrodów Pokazowych i Motylarni w Marcinkowie
  8. Zagrody edukacyjne wobec reformy systemu edukacji.

Drugiego dnia uczestnicy Zlotu, podzieleni na grupy, wzięli udział  w wyjazdach studyjnych: „ Perły natury” , „Źródła tożsamości narodowej”, „ W sportowym stylu” , „Dla Ciała i dla ducha” oraz „Podróże ze smakiem”. Zajęcia warsztatowe miały na celu zapoznanie z technikami pracy z dziećmi, inspirację i zaadoptowanie niektórych metod dydaktycznych do wykorzystania w zagrodach edukacyjnych.

Trzeci dzień Zlotu poświęcony był „ Prawnym uwarunkowaniom prowadzenia działalności edukacyjnej w gospodarstwach rolnych” , „ Strategii promocji zagród edukacyjnych na rynkach zagranicznych” oraz „Perspektywom funkcjonowania i rozwoju Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych ”.

Udział w Ogólnopolskim Zlocie Zagród dał uczestnikom możliwość wymiany doświadczeń między członkami krajowej Sieci Zagród i ekspertami pracującymi w kręgach związanych z OSZE. Ponadto uczestnicy zyskali nowe znajomości, wzbogacili własną wiedzę merytoryczną jak i praktyczną oraz umiejętności interpersonalne. Ogólnopolski Zlot Zagród utwierdził uczestników w poczuciu słuszności i ważności idei, jaką jest edukacja nie tylko najmłodszych w warunkach gospodarstwa wiejskiego. 

 

Opracowanie:

Joanna Podgórska-Wiercińska PZDR w Oleśnie

Agnieszka Cejzik PZDR w Strzelcach Opolskich

 


Galeria