Teraz wieś Agroturystyka województwa
opolskiego

Aktualności

Tworzenie grup producentów i organizacji producentów Logotyp PROW 2014 - 2020

 

Komunikat Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w terminie od dnia 30 października 2017 r. do dnia 28 grudnia 2017 r.

Warunki i tryb przyznawania pomocy, w tym, szczegółowe informacje o prawach i obowiązkach beneficjentów, określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 1284), którego treść dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) www.arimr.gov.pl (przejdź).

Pomoc finansową w ramach działania 9 "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów" będą mogły uzyskać nowe grupy producentów rolnych, uznane od ostatniego naboru wniosków w ramach działania 9 PROW 2014-2020, tj. od dnia 29 listopada 2016 r., zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983, z późn. zm.), składające się z osób fizycznych, działające jako przedsiębiorcy prowadzący mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo, w rozumieniu załącznika nr I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r.), które spełnią m.in. następujące warunki kwalifikowalności:

zostały uznane przez dyrektora oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (lub zostały uznane przed dniem 1 września 2017 r. przez dyrektora oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego), na podstawie planu biznesowego,
łączą producentów jednego produktu lub grupy produktów, którzy nie byli członkami grupy producentów lub organizacji producentów, utworzonej ze względu na ten sam produkt lub grupę produktów, której przyznano i wypłacono pomoc na rozpoczęcie działalności ze środków Unii Europejskiej po dniu 1 maja 2004 r. w ramach działań i mechanizmów określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2016 r.,
zadeklarują realizację planu biznesowego w celu osiągnięcia jego założeń w trakcie trwania 5-letniego okresu wsparcia.

Pomocy nie przewiduje się na tworzenie grup producentów w kategorii produktu: drób żywy (bez względu na wiek), mięso lub jadalne podroby drobiowe: świeże, chłodzone, mrożone.

Wsparcie stanowi procentowy ryczałt od wartości udokumentowanych rocznych przychodów netto grupy producentów ze sprzedaży produktów lub grupy produktów, ze względu na które grupa została uznana, wytworzonych przez jej członków w poszczególnych latach i sprzedanych odbiorcom niebędącym: członkami grupy producentów, współmałżonkiem członka beneficjenta, podmiotami powiązanymi kapitałowo lub osobowo w sposób bezpośredni lub pośredni z członkiem beneficjenta lub jego współmałżonkiem.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz formularze załączników do wniosku wraz z Instrukcją wypełniania są udostępnione na stronie internetowej ARiMR www.arimr.gov.pl (przejdź). Można je również otrzymać w Centrali, oddziałach regionalnych oraz biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wniosek o przyznanie pomocy należy wypełnić zgodnie z Instrukcją, zwracając szczególną uwagę na wszystkie wymagane pozycje i załączniki. Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy lub dołączone do niego dokumenty nie będą zawierać danych niezbędnych do ustalenia liczby punktów za dane kryterium, nie będą przyznane punkty za to kryterium.

Wniosek o przyznanie pomocy składa się do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR właściwego ze względu na siedzibę grupy producentów rolnych. Wniosek składa się osobiście, albo przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1481), najpóźniej w dniu zakończenia terminu składania wniosków. Wniosek o przyznanie pomocy złożony przesyłką rejestrowaną jest rozpatrywany, jeżeli wpłynie do oddziału regionalnego Agencji najpóźniej 30 dnia od dnia upływu terminu zakończenia składania wniosków o przyznanie pomocy.

Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej przez ARiMR przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji. O kolejności przysługiwania pomocy na działanie "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów", decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie kryteriów wyboru operacji określonych w przepisach § 7 ww. rozporządzenia.

Prezes ARiMR, w terminie 90 dni od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, ustala kolejność przysługiwania pomocy. Natomiast w terminie 7 dni po ustaleniu kolejności przysługiwania pomocy, Prezes ARiMR podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej administrowanej przez ARiMR informację o tej kolejności, wraz ze wskazaniem numerów identyfikacyjnych grup oraz liczby przyznanych punktów.

Informacje na temat działania "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów" objętego PROW 2014-2020 udzielane są w oddziałach regionalnych ARiMR ( adresy znajdują się na stronie www.arimr.gov.pl - otwórz) i pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84.

Maria Fajger
p.o. Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Źródło: http://www.arimr.gov.pl/…/tworzenie-grup-producentow-i-orga


Galeria