Teraz wieś Agroturystyka województwa
opolskiego

Aktualności

PODATKI W ROLNICTWIE WARUNKI DOTYCZĄCE SPRZEDAŻY PRZETWORÓW Z WŁASNEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO OD 01.01.2016R.

Podstawa prawna:

ustawa  z 9 kwietnia 2015r o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw ogłoszona 20 maja 2015 Dz.U. Poz.699.

 

Przychody ze sprzedaży przetworzonych nieprzemysłowo produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących tylko z własnej uprawy, hodowli lub chowu (mąka, wyroby piekarskie, ciastkarskie, sery, masła, wędliny, soki, dżemy itp) – będą traktowane jak przychody z innych źródeł a nie z działalności gospodarczej. Nie dotyczy to przetworów wykonanych z produktów pochodzących z działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym.

 

Podstawowe wymagania w tym zakresie :

 

  1. Sprzedaż dotyczy tylko przetworów z własnej produkcji rolnej.
  2. Nie może być dokonywana  na rzecz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz osób prowadzących działalność gospodarczą na rzecz tej działalności.
  3. Przetwarzanie produktów do sprzedaży nie może się odbywać  w wersji przemysłowej oraz przy udziale osób zatrudnionych na umowę o pracę , umowę zlecenie , dzieło czy też inną o podobnym charakterze.
  4. Sprzedaż przetworzonych produktów będzie mogła odbywać się tylko w miejscach w których zostały wytworzone albo na targowiskach przeznaczonych do handlu z wyjątkiem sprzedaży dokonywanej w budynkach lub ich częściach.
  5. Prawo wyboru 2% ryczałtu ewidencjonowanego po złożeniu pisemnego oświadczenia w tym zakresie Naczelnikowi Urzędu Skarbowego.
  6. Obowiązek prowadzenia odrębnie dla każdego roku ewidencji sprzedaży przetworzonych produktów rolnych. Ewidencja powinna zwierać co najmniej: numer kolejnego wpisu, datę uzyskania przychodu, kwotę przychodu, przychód narastająco od początku roku. Dane w ewidencji muszę być zapisywane codziennie.
  7. Roczny limit sprzedaży przetworów do 150.000 Euro.

 

Spełnienie powyższych wymagań oznaczać będzie brak obowiązku zakładania działalności gospodarczej w zakresie powyższej sprzedaży. Działalność taka nie będzie uznawana także za działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów o podatkach i opłatach lokalnych, co wiąże się z niższym podatkiem od nieruchomości.

 

Autor : Sylwia Parma-Sztolc

Doradca Podatkowy nr.3912

doradca3912@gmail.com